<<<
 
Księgi Wieczyste
24.01.2009
Batalia o sprostowanie błędów w naszych Księgach Wieczystych do jakich doszło przez beztroskę (delikatnie mówiąc) urzędników Ratusza została uwieńczona sukcesem!
     
Po nagłośnieniu sprawy i po założeniu Stowarzyszenia Nasze Dajtki Urząd Miasta rozpoczął starania o naprawienie powstałych błędów w księgach wieczystych, co jak się okazało nie było łatwe zwłaszcza, że członek rodziny dawnego właściciela przez cały czas starał się ten proces torpedować. Z pełną świadomością używam tu słowa "członek rodziny", bo okazało się, że Pan Alfred Skibowski nie miał tytułu spadkobiercy po ojcu do tego dawnego terenu, na którym kiedyś (do 1977 roku) gospodarzył jego ojciec Jan.
Upoważniony przez członków Stowarzyszenia Nasze Dajtki i mając zezwolenie do wglądu w działanie i aktualny stan prawny w tej dziedzinie przez Prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego (Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem – zgodnie z postanowieniem rejestracyjnym sądowym naszego Stowarzyszenia jest "Prezydent Miasta Olsztyn") śledziłem i brałem udział w toku różnych działań Ratusza zmierzających do ostatecznego wyprostowania zaistniałego błędu.
Ostatecznie po kilku nieudanych próbach uporządkowania stanu faktycznego, rozpoczęty proces sądowy z 25 maja 2006 roku mógł ostatecznie uprawomocnić się dopiero w grudniu 2008 roku. Wtedy to mogłem już zażądać odpisu uprawomocnionego wyroku i na jego podstawie spowodować sprostowanie stanu mojej "hipoteki". W ten sposób moja misja jaką mi powierzyli członkowie Stowarzyszenia dobiegła końca.
W tej sytuacji każdy właściciel naszego Stowarzyszenia, który ma w swojej Księdze Wieczystej wpisane zastrzeżenie "o prowadzenie drugiej księgi wieczystej…." powinien wykonać odpowiednie działanie, aby się tego zastrzeżenia pozbyć i mieć "czystą hipotekę".

 
Co należy zrobić:
1.Złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie – Wydział Ksiąg Wieczystych na blankiecie "KW-WPIS" o wykreślenie ostrzeżenia wpisanego w Dziale III –"Prawa, roszczenia i ograniczenia", Rubryka 3.4 a dotyczącego ostrzeżenia, że dla nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest druga księga wieczysta KW Nr OL10/0001281/3 – na podstawie WYROKU SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 25 maja 2006 r., Sygn.akt I C 527/05.
Trzeba zaznaczyć,
że odpis tego wyroku znajduje się przy KW 33624/3 jako Karta 95
(Odpis wyroku można dostać po napisaniu stosownej prośby i zapłaceniu 12 zł w postaci znaczków „Opłaty sądowej”, ale ponieważ jest on załączony do mojej Księgi Wieczystej można się na niego powołać)
2. Po ok. 2 do 3 tygodni trzeba dowiedzieć się czy stosownie do złożonego podania Sąd dokonał zmiany w naszej Księdze Wieczystej i jeżeli to już nastąpiło należy (wypełnić trzeba znowu stosowny druczek) poprosić o wydanie "Odpisu zwykłego księgi wieczystej". Opłata za tę czynność wynosi 30 zł.
Wypis ten otrzymuje się "od ręki".

Uwaga: Dla ścisłości dodać tu trzeba, że Wydział Ksiąg Wieczystych po dokonaniu na naszą prośbę wykreślenia ostrzeżenia przyśle nam do domu zawiadomienie o dokonaniu tej czynności bezpłatnie. Nie będzie to jednak odpis naszej Księgi Wieczystej tylko zawiadomienie o dokonanym wykreśleniu.
Poniżej fragment wypisu księgi wieczystej przed wspomnianym wyżej wyrokiem, a poniżej niego ten sam fragment naszej Księgi Wieczystej bez zastrzeżenia, czyli "czystej".