Pierwsze pozytywne skutki naszej determinacji i potwierdzenie złożonych przyrzeczeń naszych gości! Pierwszy Pan Europoseł B.Rogalski >>>
<<< Zawiązanie Stowarzyszenia
 
Zgromadzenie odbyło się 15 września 2006 roku z inicjatywy Andrzeja Kalinowskiego i z pomocą Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Rogalskiego.
   
 

Zaplanowane były dwa etapy zebrania:

I etap - Przypomnienie historii dotyczącej ksiąg wieczystych dla działek mieszkańców, co, do których są roszczenia dawnych ich właścicieli i naświetlenie stanu obecnego, oraz

II etap - zawiązanie Stowarzyszenia Nasze Dajtki i wybory władz stowarzyszenia.

   
   
Andrzej Kalinowski rozmawia z Teresą Bubnowską o protokołowaniu zebrania w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza
   
W prezydium zebrania zasiedli (od lewej):– Radna Miasta Halina Bogusz, przedstawiciel Rady Osiedla Dajtki Stanisław Mejer , Radca Prawny Urzędu Marszałkowskiego mecenas Zenon Pietrzak, Geodeta Województwa Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Zdzisław Gąsiorowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Rogalski (współ organizator merytoryczny), inicjator stowarzyszenia i organizator NASZE DAJTKI Andrzej Kalinowski, Inspektor Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Małgorzata Zbojna, Zastępca Prezydenta Olsztyna Piotr Grzymowicz ,Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Jerzy Szmit
   
   
       
   
Zebraniu przewodniczył Andrzej Kalinowski. Przypomniał wszystkie wydarzenia związane z podziałem pozostawionej przez Jana Skibowskiego ziemi aż do stanu obecnego. A stan na dzień 15 września 2006 roku jest taki, że nikt z obecnych właścicieli omawianych działek nie ma tak zwanej "czystej hipoteki". Jest to stan nie normalny, bo wszyscy nabyli ziemię w sposób legalny i mimo orzeczeń sądu korzystnych dla nich, na skutek różnych zabiegów spadkobierców Jana Skibowskiego na razie orzeczenia się nie uprawomocniły.
   
   
   
   
     
   
Przewodniczący Andrzej Kalinowski poprosił zaproszonych dostojnych gości o przedstawienie ich punktów widzenia na zaistniałą sytuację a także sprawę roszczeń niemieckich.
   
   
Jako pierwszy zabrał głos Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Rogalski. Szczegółowo przedstawił obecny stan prawny dotyczący stosunków własnościowych Niemiecko - Polskich, sprawę roszczeń niemieckich, odszkodowań i rekompensat. Poinformował także, że są przygotowane ustawy, które mają wyjaśnić wiele zawiłości w tej dziedzinie. Określił się także jako patron powstającego stowarzyszenia i zaofiarował wszelką pomoc prawną w doprowadzeniu sprawy ksiąg wieczystych do właściwego końca to jest takiego stanu, w którym nie będzie już żadnych możliwości ich podważania.
   
   
Jako następny zabrał głos Senator Jerzy Szmit. Powiedział miedzy innymi, że będzie pilotował odpowiednie ustawy związane z porządkowaniem spraw roszczeniowych w Polskim Parlamencie i stwierdził, że zawiązanie stowarzyszenia ułatwi właściwe załatwienie niesłusznych roszczeń byłych właścicieli. Powiedział także, odpowiadając na jedno z pytań z sali, że powołane stowarzyszenie da większą szansę obrony i lepiej będzie pilotowało sprawy całej zbiorowości.
   
   
Kolejny mówca, Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział m.in., że wyraża podziw dla Europosła Bogusława Rogalskiego za duże zaangażowanie się w tę sprawę i szeroką wiedzę związaną z tematem stosunków własnościowych polsko-niemieckich. Wyraził także uznanie dla Andrzeja Kalinowskiego za zaangażowanie się w sprawę dotyczącą wielu obywateli i jej dokładne pilotowanie. Przypomniał także, że Jan Skibowski dostał za pozostawioną ziemię odszkodowanie w wysokości jednego miliona złotych jak wyjeżdżał do Niemiec, a ponieważ wszystko odbyło się wtedy zgodnie z obowiązującym prawem sprawa powinna być zamknięta. Postawił do dyspozycji Stowarzyszenia prawnika Urzędu Miejskiego.
   
   
Sytuację prawną i dotychczasowe prace związane rozwikłaniem skomplikowanej sytuacji działek przestawiła Inspektor Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Małgorzata Zbojna. Poinformowała, że Urząd Miasta otrzymuje bardzo dużą ilość różnego rodzaju pism i interwencji od pełnomocnika spadkobierców byłego właściciela i jego pełnomocnika, które w większości nie spełniają odpowiednich warunków prawnych, aby były brane w rachubę.
   
Zabrał głos także Radca Prawny Urzędu Marszałkowskiego mecenas Zenon Pietrzak i zadeklarował swoją pomoc, gdyby taka była potrzebna.
Także Geodeta Województwa Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Zdzisław Gąsiorowski zadeklarował pomoc Stowarzyszeniu w dociekaniu prawdy zawartej w księgach wieczystych.
Na zakończenie pierwszej części zebrania zgromadzeni mieszkańcy Dajtek otrzymali od przedstawiciela Rady Osiedla Dajtki Stanisława Mejera zapewnienie o możliwości wykorzystania pomieszczenia Rady Osiedla przy ulicy Promenada nr xx do pracy stowarzyszenia, a prowadzący zebranie Andrzej Kalinowski podziękował wszystkim zaproszonym Gościom za wystąpienia i prosił o dotrzymanie deklarowanych obiec.
 
                   
 
     
                   
W drugiej części zebrania zgromadzeni mieszkańcy powołali jednomyślnie Stowarzyszenie " NASZE DAJTKI" .
 
                   
Został uchwalony Statut Stowarzyszenia, oraz wybrano osoby, które zgodziły się wejść w skład władz Stowarzyszenia.
 
W czasie odrębnego zebrania osób powołanych do władz Stowarzyszenia ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia NASZE DAJTKI:
           
Prezes ANDRZEJ KALINOWSKI
Vice Prezes Danuta Szklennik
           
Sekretarz Bogusław Piątek
           
Skarbnik Ryszad Garczarczyk
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Nowak
           
Komisja rewizyjna: Urszula Krakowiak, Lech Bartniczuk
           
 
 
   
Stronę wykonał Andrzej Kalinowski
  Zdjęcia Krystyna Licka